بهره برداری از 3218 واحد مسکن مهر پردیس

بهره برداری از 3218 واحد مسکن مهر پردیس
سه هزار و دویست و هجده واحد مسکن مهر پردیس در فازهای هشت و یازده پردیس به بهره برداری رسید.

بهره برداری از 3218 واحد مسکن مهر پردیس