بهره برداری از جنگل های شمال ممنوع

بهره برداری از جنگل های شمال ممنوع
وزیر جهادکشاورزی گفت: قراردادهای بهره برداری از جنگل های شمال تا پایان امسال حذف می شود.

بهره برداری از جنگل های شمال ممنوع