بمب خبری اردوی پرسپولیس که به بیرون درز کرد/ در صورت حذف، برانکو دیگر به ایران برنخواهد گشت

بمب خبری اردوی پرسپولیس که به بیرون درز کرد/ در صورت حذف، برانکو دیگر به ایران برنخواهد گشت
از اردوی پرسپولیسی ها در قطر زمزمه هایی مبنی بر احتمال عدم بازگشت برانکو به ایران درصورت حذف نماینده ایران به گوش می رسد!

بمب خبری اردوی پرسپولیس که به بیرون درز کرد/ در صورت حذف، برانکو دیگر به ایران برنخواهد گشت