بمب بزرگ مدنظر استقلال و پرسپولیس از سرخ پوشان دور شد!

بمب بزرگ مدنظر استقلال و پرسپولیس از سرخ پوشان دور شد!
چندی قبل گفته شد این قانون شامل حال بازیکنان خارجی شاغل در لیگ خودمان نمی‌شود و منشا می‌تواند با پرسپولیس قرارداد ببندد.

بمب بزرگ مدنظر استقلال و پرسپولیس از سرخ پوشان دور شد!