بلندقامتان ایران از دیوار چین گذشتند

بلندقامتان ایران از دیوار چین گذشتند
تیم ایران با غلبه بر چین در یکقدمی صعود به مرحله پایانی رقابت های والیبال مردان جهان قرار گرفت.

بلندقامتان ایران از دیوار چین گذشتند