بلاتکلیفی مهاجران افغان در پاکستان

بلاتکلیفی مهاجران افغان در پاکستان
بیش از یک میلیون و 400 هزار مهاجر افغانی در پاکستان با اتمام مدت اقامت در این کشور بلاتکلیف شده اند.

بلاتکلیفی مهاجران افغان در پاکستان