بساط جاعلان برگ سبز گمرکی برچیده شد

بساط جاعلان برگ سبز گمرکی برچیده شد
گمرک ایران در گزارش ثمرات الکترونیکی شدن اسناد گمرکی اعلام کرد: با الکترونیکی شدن اسناد گمرکی بساط جاعلان برگ سبز گمرکی برچیده شد.

بساط جاعلان برگ سبز گمرکی برچیده شد