برگ برنده منصوریان در بازی با استقلال

برگ برنده منصوریان در بازی با استقلال
جدال استقلالی های لیگ رد آزادی می تواند یک چهره جالب توجه داشته باشد، چهره ای که همه نگاه ها را به خود معطوف خواهد کرد.

برگ برنده منصوریان در بازی با استقلال