برپایی جشنواره نوآوری و کسب و کار دانشگاه خواجه نصیر

برپایی جشنواره نوآوری و کسب و کار دانشگاه خواجه نصیر
مدیر مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از آغاز به کار دومین جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر در این دانشگاه خبر داد.

برپایی جشنواره نوآوری و کسب و کار دانشگاه خواجه نصیر