بررسی مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون تلفیق

بررسی مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون تلفیق
تمدید اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعیین حداکثر معافیت مالیاتی برای کارکنان دولتی و غیردولتی در سال آینده از مصوبات یکشنبه 15 بهمن مجلس شورای اسلامی است.

بررسی مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون تلفیق