برد فدرر و واورینکا در تنیس مسترز

برد فدرر و واورینکا در تنیس مسترز
مردان شماره سه و شش جهان به دور سوم رقابت های تنیس مسترز هزار امتیازی میامی راه یافتند.

برد فدرر و واورینکا در تنیس مسترز