برخی پروژه های عمرانی 30 سال طول می کشد

برخی پروژه های عمرانی 30 سال طول می کشد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 5 تا 6 هزار پروژه ملی و 50 تا 60 هزار پروژه استانی نیمه کاره داریم که با برآورد 500 تا 600 هزار میلیارد تومان برای به پایان رساندن این پروژه ها، حدود 30 سال طول می کشد تا به سرانجام برسد.

برخی پروژه های عمرانی 30 سال طول می کشد