برانکو، جلالی را سرکار گذاشت

برانکو، جلالی را سرکار گذاشت
سرمربی پرسپولیس با یک جمله جلالی و دستیارانش را به تکاپو انداخت.

برانکو، جلالی را سرکار گذاشت