بدبینی 70 درصد از شهروندان آمریکا به آینده کشورشان

بدبینی 70 درصد از شهروندان آمریکا به آینده کشورشان
نظر سنجي ها نشان مي دهد كه اغلب آمريكايي ها با عملكرد رئيس جمهور مخالفند.

بدبینی 70 درصد از شهروندان آمریکا به آینده کشورشان