بحث فروش آب سنگین ایران به امریکا

بحث فروش آب سنگین ایران به امریکا
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: بحث فروش آب سنگین به امریکا در گذشته نیز به شرکت های دولتی و خصوصی این کشور مطرح بوده است.

بحث فروش آب سنگین ایران به امریکا