با آمدن بمب بزرگ یک ستاره اصلی پرسپولیس قربانی خواهد شد؟!

با آمدن بمب بزرگ یک ستاره اصلی پرسپولیس قربانی خواهد شد؟!
با حضور منشا در جمع سرخ‌ها شرایط برای امیری دشوار خواهد شد.

با آمدن بمب بزرگ یک ستاره اصلی پرسپولیس قربانی خواهد شد؟!