بازیکن لیگ برتری سه نفر را از مرگ نجات داد

بازیکن لیگ برتری سه نفر را از مرگ نجات داد
هافبک ساندرلند توانست در یک حادثه جان سه نفر را نجات دهد.

بازیکن لیگ برتری سه نفر را از مرگ نجات داد