بازگشت رئیس جمهور از نیویورک

بازگشت رئیس جمهور از نیویورک
رییس جمهور که به منظور شرکت و سخنرانی در هفتاد و دومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بود، وارد تهران شد.

بازگشت رئیس جمهور از نیویورک