بازرسان سازمان ملل: آزادی بیان در امریکا محدودتر شده است

بازرسان سازمان ملل: آزادی بیان در امریکا محدودتر شده است
بازرسان حقوق بشر سازمان ملل از دولت آمریکا برای محدود کردن آزادی بیان انتقاد کردند.

بازرسان سازمان ملل: آزادی بیان در امریکا محدودتر شده است