بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو
خط 6 مترو منطقه کن را به حرم عبدالعظیم حسنی متصل می کند.

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو