بازداشت رئیس دفتر عفو بین الملل در ترکیه

بازداشت رئیس دفتر عفو بین الملل در ترکیه
دادگاهی در ترکیه رئیس دفتر سازمان عفو بین الملل دراین کشور را به اتهام عضویت در گروه تروریستی بازداشت کرد.

بازداشت رئیس دفتر عفو بین الملل در ترکیه