بازار ماهی در آستانه سال نو

بازار ماهی در آستانه سال نو
بازار ماهی فریدونکنار در آستانه سال نو ، حسابی رونق دارد.

بازار ماهی در آستانه سال نو