بادامكی: همه ايران پرسپوليس را دعا مي‌كنند

بادامكی: همه ايران پرسپوليس را دعا مي‌كنند
سياه‌جامگان در 2 بازي اخير 6 امتياز در مشهد از دست داد و شاگردان اكبر ميثاقيان روندي نزولي در اين 2 بازي داشتند.

بادامكی: همه ايران پرسپوليس را دعا مي‌كنند