باخت شمشیر بازان زن ایران مقابل لهستان

باخت شمشیر بازان زن ایران مقابل لهستان
تيم شمشيربازي دختران دانشجوي ايران مقابل لهستان با يك امتياز نتيجه را واگذاركرد.

باخت شمشیر بازان زن ایران مقابل لهستان