این هفته چه خبر بود؟

این هفته چه خبر بود؟
در هفته ای که گذشت زلزله در صدر خبرها بود و با پیگیری مخاطبان به منتخب هفته هم راه یافت

این هفته چه خبر بود؟