ایران هرگز بر سر توانمندی‌های دفاعی خود مذاکره نمی‌کند

ایران هرگز بر سر توانمندی‌های دفاعی خود مذاکره نمی‌کند
رئیس قوه قضائیه گفت: به هیچ عنوان بر سر توانمندی دفاعی و موشکی خود مذاکره نخواهیم کرد.

ایران هرگز بر سر توانمندی‌های دفاعی خود مذاکره نمی‌کند