ایران موثر در بازار آینده کاتالیست ها

ایران موثر در بازار آینده کاتالیست ها
گردش مالیِ بازار جهانی کاتالیست ها، بیش از 20 میلیارد دلار است.

ایران موثر در بازار آینده کاتالیست ها