ایران در جایگاه ۷۵ فهرست «خلاقیت جهانی»

ایران در جایگاه ۷۵ فهرست «خلاقیت جهانی»
بر اساس تازه ترین گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری، ایران در جایگاه هفتاد و پنجم فهرست خلاقیت جهانی قرار گرفت.

ایران در جایگاه ۷۵ فهرست «خلاقیت جهانی»