ایران حملات تروریستی به میرزااولنگ را محکوم کرد

ایران حملات تروریستی به میرزااولنگ را محکوم کرد
دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال پیامی به همتای افغانستانی خود حملات تروریستی به مردم بیگناه میرزااولنگ را محکوم کرد.

ایران حملات تروریستی به میرزااولنگ را محکوم کرد