ایران بهترین تیم در رده بندی فیفا

ایران بهترین تیم در رده بندی فیفا
طبق عملکرد و آمار تیم های ملی کشورهای مختلف در جام های جهانی، ایران برترین کشور در رده بندی فیفاست.‏

ایران بهترین تیم در رده بندی فیفا