ایران بر سکوی سوم داخل سالن آسیا

ایران بر سکوی سوم داخل سالن آسیا
کاروان ایران با ایستادن در مکان سوم به کار خود در پنجمین دوره بازی‌ های داخل سالن آسیا پایان داد.

ایران بر سکوی سوم داخل سالن آسیا