ایرانی ها 23 میلیون تن غذا دور می ریزند

ایرانی ها 23 میلیون تن غذا دور می ریزند
مدیریت دور ریز غذای کشور بیش از 9 میلیارد دلار صرفه اقتصادی به همراه دارد

ایرانی ها 23 میلیون تن غذا دور می ریزند