اولویت های مردم در سال 96

اولویت های مردم در سال 96
در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مهمترین اولویت های مردم کدام اند؛ مردم چه انتظاری از مسئولان دارند ؟

اولویت های مردم در سال 96