اولتیماتوم حجازی به باشگاه نفت

اولتیماتوم حجازی به باشگاه نفت
سرمربی نفت تهران مدیران این باشگاه را تهدید به استعفا کرد.

اولتیماتوم حجازی به باشگاه نفت