اوكراين خواستار تشدید تحریم ها ضد روسیه

اوكراين خواستار تشدید تحریم ها ضد روسیه
پترو پوروشنكو درخواست كرد: روسيه به سبب تصميم مقامات مسكو براي به رسميت شناختن گذرنامه هاي مورد استفاده در مناطق شرق اوكراين كه خواهان جدايي از كيف هستند، هدف تحريم هاي جديد قرار گيرد.

اوكراين خواستار تشدید تحریم ها ضد روسیه