اهدای خون در پنج شنبه آخر سال

اهدای خون در پنج شنبه آخر سال
در آخرین پنج شنبه سال 2 میلیون واحد خون اهدا شده است. این میزان البته تا پایان امورز قطعا افزایش خواهد یافت.

اهدای خون در پنج شنبه آخر سال