انگیزه جذاب علیپور/ کمپ ملی، آقای گلی و دبل سپاهان

انگیزه جذاب علیپور/ کمپ ملی، آقای گلی و دبل سپاهان
مهاجم جوان پرسپولیس برای بازی امروز، ده ها انگیزه ریز و درشت در ذهن دارد.

انگیزه جذاب علیپور/ کمپ ملی، آقای گلی و دبل سپاهان