انتقاد برنی سندرز از روابط نزدیک آمریکا و عربستان

انتقاد برنی سندرز از روابط نزدیک آمریکا و عربستان
نامزد پيشين رياست جمهوري آمريكا، از روابط اين كشور با عربستان انتقاد كرد.

انتقاد برنی سندرز از روابط نزدیک آمریکا و عربستان