انتخابات ریاست جمهوری در روآندا

انتخابات ریاست جمهوری در روآندا
انتخابات ریاست جمهوری روآندا روز جمعه آغاز شد.

انتخابات ریاست جمهوری در روآندا