انتخابات ایران کاملا مردمی است

انتخابات ایران کاملا مردمی است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نقش مردم در انتخابات با همه وجود قابل لمس است و انتخابات ایران بی واسطه و کاملا مردمی است.

انتخابات ایران کاملا مردمی است