امضای 14 سند همکاری میان ایران و روسیه/ صدور بیانیه مشترک

امضای 14 سند همکاری میان ایران و روسیه/ صدور بیانیه مشترک
در حضور روسای جمهور ایران و روسیه 14 سند همکاری دو کشور مبادله شد. در پایان این مراسم بيانيه مشترك روساي جمهور ايران و روسيه قرائت شد.

امضای 14 سند همکاری میان ایران و روسیه/ صدور بیانیه مشترک