امضای قرار داد تامین مالی 4 بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه

امضای قرار داد تامین مالی 4 بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه
قرارداد تأمین مالی بین المللی میان 4 بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه در مسکو امضاء شد.

امضای قرار داد تامین مالی 4 بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه