امضای توافقنامه اجرایی ریزگردها بین ایران و عراق

امضای توافقنامه اجرایی ریزگردها بین ایران و عراق
توافقنامه ايجاد مزرعه و مركز آموزشی و پژوهشی و ترويج مقابله با پديده ريزگردها بین ایران و عراق امضا شد.

امضای توافقنامه اجرایی ریزگردها بین ایران و عراق