امام خمینی (ره) و قانون

امام خمینی (ره) و قانون
قانون مداری از اصولی است که امام خمینی در سراسر دوران حیات سیاسی و اجتماعی خود بر آن پافشاری کردند.

امام خمینی (ره) و قانون