الکترونیکی شدن گمرک راهکاری برای حمایت از تولید داخل

الکترونیکی شدن گمرک راهکاری برای حمایت از تولید داخل
وزیر اقتصاد: یک دستگاه ایکس ری جدید برای مقابله با قاچاق کالا، بهمن ماه در مرز بازرگان نصب می شود.

الکترونیکی شدن گمرک راهکاری برای حمایت از تولید داخل