المیادین آزاد شد

المیادین آزاد شد
شهر راهبردی «المیادین» در استان دیر الزور به طور کامل از تروریست های داعش پاکسازی شد.

المیادین آزاد شد