اقدام عجیب فوتبالیست نامدار افغان برای حضور در تیم ملی

اقدام عجیب فوتبالیست نامدار افغان برای حضور در تیم ملی
نور حسین فوتبالیست نام دار افغان شاغل در لیگ انگلستان، برای سومین بار دعوت حضور و بازی در تیم ملی فوتبال افغانستان را رد کرد.

اقدام عجیب فوتبالیست نامدار افغان برای حضور در تیم ملی