اقتصاد نفتی و رانتی عامل اصلی کاهش بهره وری

اقتصاد نفتی و رانتی عامل اصلی کاهش بهره وری
کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت ها به وسطه کسب درآمدهای نفتی به لحاظ نوسانات قیمت و ریخت و پاش های دولتی بسیاری از طرح ها را نیمه کاره رها کرده اند که موجب کاهش بهره وری شده است.

اقتصاد نفتی و رانتی عامل اصلی کاهش بهره وری