اقای کلین شیت به دنبال 16 تایی شدن در دربی 86

اقای کلین شیت به دنبال 16 تایی شدن در دربی 86
بیرانوند به دنبال ثبت شانزدهمین کلین شیت این فصل خود خواهد بود.

اقای کلین شیت به دنبال 16 تایی شدن در دربی 86

MIT License