افشاگری قلعه نویی در مورد قراردادهای فوتبال

افشاگری قلعه نویی در مورد قراردادهای فوتبال
امیر قلعه نویی در مورد واقعیت قرار داد های فوتبال و دریافتی بازیکنان و سرمربیان نظرات جالبی را مطرح کرد.

افشاگری قلعه نویی در مورد قراردادهای فوتبال